perjantai 15. helmikuuta 2008

Cramon tuloskommentti

15.02.2008 - 21:14

Kysyntä jatkuu suotuisana taantumapeloista huolimatta

Rahoitusmarkkinoiden ja Yhdysvaltojen talouskehityksen epävarmuudesta huolimatta
vuokrauspalveluiden kysynnän odotetaan jatkuvan suotuisana Cramon toimintaympäristössä.Lisääntyvä rakentaminen sekä teollisuuden ja julkisen sektorin merkittävät infrastruktuurihankkeet pitävät yllä kone- ja laitevuokrauksen kasvua. Pohjoismaissa rakentamisen kasvun ennustetaan jatkuvan, mutta viime vuosia alhaisemmalla tasolla. Rakentamisen kokonaiskasvua hidastaa asuinrakentamisen väheneminen, mutta teollisuus- ja liikerakentaminen sekä maa- ja vesirakentaminen lisääntyvät edelleen. Keski- ja Itä-Euroopassa rakentamisen kasvun odotetaan jatkuvan vahvana, joskin Baltian maissa kasvu hidastuu. Koneiden ja laitteiden vuokrauksen arvioidaan kasvavan rakentamista nopeammin johtuen vuokrauksen yleistymisestä eli penetraatioasteen noususta, kalustonulkoistusten lisääntymisestä sekä vuokraukseen liittyvien palveluiden kysynnän kasvusta. Myös siirtokelpoisten tilojen kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan. Siirtokelpoisten tilojen tarvetta lisäävät muuttoliike, väestörakenteen muutokset sekä teollisuuden tarve joustaville tilaratkaisuille. Kysynnän kasvu kaikilla päämarkkinoilla vaatii konsernilta investointitason kasvattamista myös vuonna 2008.

Strategiansa mukaisesti Cramo pyrkii edelleen vahvistamaan markkina-asemaansa kaikilla markkina-alueillaan. Konserni jatkaa uusien kasvumahdollisuuksien kartoittamista sekä Pohjoismaissa että Keski- ja Itä-Euroopassa. Tavoitteena on olla alan kahden suurimman palveluntarjoajan joukossa kullakin markkinalla. Uutena kasvumahdollisuutena nähdään siirtokelpoisten tilojen tarjonta Keski- ja Itä-Euroopassa.

Cramon liiketoiminnan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät maailmanlaajuisen talouskehityksen lisäksi kunkin maan suhdanne- ja talouskehitykseen, korkotason ja valuuttakurssien vaihteluihin sekä yritysostojen onnistumiseen. Rahoitusmarkkinoiden ja Yhdysvaltojen talouskehityksen lisääntyvien epävarmuustekijöiden vaikutukset Cramon liiketoimintaan ovat toistaiseksi olleet vähäisiä.

Cramo ohjeistaa sekä liikevaihdon kasvuksi että EBITA-marginaaliksi yli 18 % vuonna 2008 yhtiön taloudellisten tavoitteiden mukaisesti.


Tulosennusteet hieman alaspäin

Vaikka Cramon liiketoiminta on kunnossa ja johdon luottamus tulevaisuuteen vahva, on vuoden 2007 viimeisen kvartaalin perusteella lyhyen aikavälin tulosennusteita syytä hiukan laskea. Tämä ei kuitenkaan poista tosiasiaa, jonka mukaan Cramo on edelleen varsin houkutteleva sijoituskohde pidemmällä aikavälillä.

Liikevaihto kasvoi viime vuonna ennakoitua enemmän ja kysynnän näyttäessä edelleen
suotuisalta, nostan liikevaihtoennusteen 586 milj. euroon aikaisemmasta 555 milj. eurosta. Kannattavuuskehitys oli kuitenkin viime vuoden loppua kohti heikompi kuin oletettiin. Kustannusten nousun myötä ennakoin tälle vuodelle 92,0 milj, euron tulosta ennen veroja aikaisemman 95,5 milj. euron sijaan. Osakekohtaisen tuloksen arvioin olevan tänä vuonna 2,22 euroa (aikaisempi ennuste 2,30 euroa).


Osake edelleen selvästi aliarvostettu

DCF-arvonmääritys antaa uusilla ennusteilla Cramon osakkeen fundamenttiarvoksi 19,45 euroa (aikaisemmin 21,00 euroa). Tämä tarkoittaa noin 25 % tuottopotentiaalia nykyisellä 15,50 euron osakekurssilla.

Suhteellinen arvonmääritys osoittaa myös edelleen Cramon aliarvostuksen. Cramon eteenpäin katsovan P/E-luvun ollessa 7,0 (hyväksyttävä taso on 10), osakkeen arvoksi saadaan 22,21 euroa. Vastaavalla P/B-luvulla 1,2 (hyväksyttävän taso on 2), osakkeen arvoksi saadaan 25,73 euroa. Kuluvan vuoden osinkoennusteella (DPS = 0,89 euroa) osinkotuotoksi tulee 5,74 %. Poikkeuksellisen korkea osinkotuotto kertoo omalta osaltaan Cramon arvostuksen maltillisuudesta.

Tunnuslukuarvonmääritys antaa osakkeen arvoksi 25,08 euroa. Tähän tulokseen päästään
sijoittamalla Gordonin malliin seuraavat tunnusluvut: tämän vuoden osakekohtainen tulosennuste EPS (2,22 euroa), pitkän aikavälin osinkosuhde (0,40), pitkän aikavälin oman pääoman tuotto ROE (11 %) ja oman pääoman tuottovaatimus (10,14 %).


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti